Telefon   +48 790 483 607

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenie techniczneUbezpieczenie ryzyk budowlano – montażowe CAR/EAR

W dzisiejszych czasach trudno już sobie wyobrazić prowadzenie poważnych prac budowlanych bez ubezpieczenia budowy.Od momentu przejęcia terenu budowy wykonawca jest za niego odpowiedzialny w całości, jak również za szkodę, która może się zdarzyć przy realizacji przedmiotu umowy. Stąd też ubezpieczenie ryzyk budowlanych przeznaczone jest dla firm budowlanych, wykonawców, podwykonawców i inwestorów. Dotyczy budownictwa mieszkaniowego, drogowego, przemysłowego i innych.Ubezpieczenie budowy i montażu, zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczony kontrakt, tj. wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem i wykonaniem projektu oraz budową lub montażem (ubezpieczanego obiektu), z włączeniem, jednakże bez ograniczenia do, wszystkich prac przygotowawczych i pomocniczych, a także wszelkich prac stałych i tymczasowych, oraz wszystkich materiałów wykorzystywanych w kontrakcie obejmującym obiekty budowlane, wznoszone lub instalowane.Ochroną ubezpieczeniową możemy również objąć odpowiedzialność cywilną i szereg innych elementów składających się na realizację finalną przedmiotu ubezpieczenia, jak np. dostawy inwestorskie.
Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Należy go dostosowaćdo potrzeb i wymagań ubezpieczającego lub/i ubezpieczonego za pomocą klauzul, rozszerzeń, zmian zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia i negocjacji z towarzystwem.
Ubezpieczenie budowyzawiera się najczęściej w formie polisy na jeden konkretny kontrakt, polisy obrotowej lub umowy generalnej. Składka jest każdorazowo indywidulanie ustalana w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka.


WAŻNE: W przypadku uszkodzenia obiektu w trakcie budowy na przykład w wyniku pożaru, wykonawca i tak będzie zobowiązany do oddania obiektu po uzgodnionej w umowie cenie. Na własny koszt będzie zobligowany do poprawy, przebudowy, odbudowy lub naprawy obiektu w budowie.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dziś trudno sobie wyobrazić pracę bez komputera i zawartych w nim danych, kserokopiarki, drukarki czy skomplikowanych urządzeń pomiarowych. Sprzęt elektroniczny jest niebywale delikatny i łatwo go uszkodzić, a do tego bywa łakomym kąskiem dla złodzieja. Do tego dochodzą różne przypadki losowe, jak chociażby powódź czy pożar. Ochrona majątku elektronicznego od wszystkichryzyk to szansa na uniknięcie strat materialnych przez firmy i instytucje.
Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, ale również z tytułu szkody w oprogramowaniu, informacji firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Dodatkowo ubezpieczenie rekompensuje zwiększone koszty działalności, powstałe na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie – koszty dzierżawy analogicznego urządzenia, koszty przeprogramowania sprzętu, itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych, ale także powstałe z innych przyczyn:

 • działanie człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędy w obsłudze czy zniszczenie przez osoby trzecie),
 • wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady przemysłowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej,
 • pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych (np. działanie pola elektromagnetycznego) pod warunkiem zainstalowania odpowiednich urządzeń zabezpieczających.


Przedmiotem ubezpieczenia może być: stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, dane i nośniki danych, zwiększone koszty działalności, czyli wydatki, które ubezpieczony był zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych.

Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinna odpowiadać wartości odtworzenia bądź nabycia tego samego rodzaju urządzenia lub o zbliżonych parametrach użytkowych, z uwzględnieniem cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych.Sprzęt starszy (przeważnie ponad 7 lat) ubezpieczany jest na kwoty odpowiadające ich wartości rzeczywistej, po uwzględnieniu amortyzacji.

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od uszkodzeń i szkód elektrycznych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych obejmuje swoją ochroną szkody, których nie obejmuje gwarancja i jest zalecane dla bardzo drogich urządzeń.Najczęściej stosowany zakres ubezpieczenia chroni maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji i podczas przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia.
Ubezpieczenie maszyn najczęściej obejmuje: szkody mające swoją przyczynę poza maszyną – zdarzenia losowe, szkody spowodowane działaniem człowieka (nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, błąd operatora, celowe zniszczenie przez osoby trzecie itp.), szkody spowodowane wadami produkcyjnymi (błąd w projektowaniu lub konstrukcji ,użycie wadliwego materiału lub wady fabryczne), szkody eksploatacyjne (przepięcia, zwarcia, działania sił odśrodkowych, uszkodzenia izolacji), ekspresowe sprowadzenie części oraz koszty cła i frachtu. Dodatkowo można rozszerzyć zakres o ubezpieczenie utraty zysku firmy, jako następstwa ubezpieczonej awarii.
Przedmiotem ubezpieczenia maszyn od awarii i szkód elektrycznych są najogólniej rzecz ujmując maszyny i urządzenia przemysłowe takie jak:

 • maszyny i urządzenia (kotły, turbiny, turbogeneratory, transformatory, generatory, silniki, stacje transformatorowe, windy),
 • urządzenia i aparaty ogólnego oraz specjalnego zastosowania, inne urządzenia techniczne,
 • siłownie wiatrowe i ich podzespoły.


WAŻNE: Przy ustalaniu kwoty odszkodowania uwzględnia się stopień zużycia maszyny zniszczonej i do tego ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów demontażu i montażu maszyny.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk – CPM ( ang. Contractors’ Plant and Machinery)

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy na różnych placach budów, jak również składowane lub przechowywane w różnych lokalizacjach.Przy zakupie odpowiedniej klauzuli dodatkowej, sprzęt może być również ubezpieczony, podczas poruszania się po drogach publicznych oraz podczas jego przewożenia.
Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych tzw. formuła allrisk, z wyjątkiem literalnie wskazanych wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
W ramach tego ubezpieczenia ochroną mogą zostać objęte następujące rodzaje sprzętu i maszyn:

 • sprzęt i maszyny służące do budowy dróg lub trakcji kolejowych,
 • sprzęt i wyposażenie budowlane,
 • dźwigi, maszyny podnoszące i systemy transportowe,
 • maszyny do przemieszczania gruntu,
 • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu,
 • sprzęt i maszyny do palowania i wierceń,
 • pojazd lub sprzęt służb publicznych, z wyłączeniem transportu publicznego itp.

Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez ubezpieczającego dla każdego przedmiotu odrębnie. Podobnie, jak przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych powinna odpowiadać wartości odtworzenia bądź nabycia tego samego rodzaju sprzętu czy maszyny lub o zbliżonych parametrach użytkowych, a w przypadku maszyn starszych,ubezpieczymy je na kwoty odpowiadające ich wartości rzeczywistej, po uwzględnieniu amortyzacji.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.