Telefon   +48 790 483 607

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Ubezpieczenie OCUmowa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę przedsiębiorcy, który prawnie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej(w tym również klientom i kontrahentom ubezpieczonego). Przyczyny powstania szkód, z którymi przepisy ustawowe wiążą obowiązek ich naprawienia (odpowiedzialność deliktowa za czyny niedozwolone – art. 415 KC oraz odpowiedzialnośćkontraktowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 KC), mogą mieć rozmaity charakter: od upadku na mokrej posadzce po przeniesienie ognia na sąsiadujące zabudowania czy ochlapanie auta Pana Kowalskiego podczas malowania elewacji budynku.
Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi ponosić samodzielnie kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe. W skrajnym przypadku może doprowadzić to do bankructwa przedsiębiorcy, tym bardziej że wspomniane odszkodowania lub zadośćuczynienia mogą mieć również formę świadczeń długoterminowych, jak np. renta z tytułu szkody osobowej.
Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Są one dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta poprzez rozszerzenia zakresu podstawowego o szereg możliwych do wykupienia klauzul dodatkowych(OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych, OC za szkody w środowisku naturalnym, OC za szkody w mieniu powierzonym, celem przechowania lub wykonania usługi itd.) bądź też włączenia wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

WAŻNE –W praktyce rynkowej ubezpieczycieli z zakresu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej z odpowiedzialności wyłączone mamy szkody z tytułu wykonywania określonego zawodu.

Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego

Zgodnie z regulacjami unijnymi – dotyczącymi bezpieczeństwa produktów – producenci, importerzy lub dystrybutorzy zobowiązani są do zapewnienia konsumentom należytego poziomu bezpieczeństwa produktów dla nich przeznaczonych, do raportowania do stosownych władz wszelkich kwestii związanych z zagrożeniami, które te produkty mogą spowodować, a także do podejmowania działań niwelujących te zagrożenia.Wspomniane władze po przeprowadzeniuoceny ryzyka związanej z produktem, mogą nakazać przedsiębiorcy wycofanie zanieczyszczonego lub skażonego, a tym samym niebezpiecznego, produktu z rynku.
Proces wycofania polegać może nie tylko na faktycznym ściągnięciu produktów z hurtowni i sklepów, lecz także na towarzyszącym mu przeprowadzeniu akcji informacyjnej w mediach (mającej na celu ostrzeżenie nabywców wadliwego towaru przed konsekwencjami związanymi z jego użytkowaniem). Koniecznością jest także bardzo często utylizacja zebranego z rynku towaru (dotyczy to zwłaszcza firm z sektora spożywczego i farmaceutycznego).
Ubezpieczenie zatem obejmuje koszty wycofania z obrotu produktów niebezpiecznych poniesione przez ubezpieczonego lub przez osoby trzecie, w tym koszty konsultantów i obrony sądowej.Im większa skala produkcji i szerszy zakres terytorialny prowadzonej dystrybucji towarów, tym wyższe koszty ściągnięcia wadliwych produktów z rynku. Zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia w tym zakresie, pozwala na zachowanie ciągłości działalności i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Dedykowane jest producentom, dostawcom, importerom lub dystrybutorom produktów przemysłowych.

WAŻNE – Ubezpieczenia kosztów wycofania z obrotu produktów niebezpiecznych nie jest tożsame z klasycznym rozszerzeniem w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – OC za produkt.

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy to jedno z podstawowych ubezpieczeń OC minimalizujących finansowe skutki wypadków przy pracy, którym ulegli pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę (pracodawcę), w ramach świadczonych przez nich obowiązków służbowych.Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie, natomiast ich skutki finansowe, które obciążą pracodawcę mogą być bardzo wysokie. Należy wziąć również pod uwagę fakt, że coraz większa liczba pracowników decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń z tytułu wypadków przy pracy również na drodze cywilnoprawnej.
Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem szkody na osobie lub w mieniu osobistym pracowników, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy.
Warto solidnie przeanalizować wszystkie możliwe sytuacje, aby zapewnić odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia oraz te które skutkować mogą odpowiedzialnością odszkodowawczą względem zatrudnionych osób (a także wykonujących określone zadania praktykantów, stażystów, wolontariuszy oraz innych osób zaangażowanych w działalność firmy).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu czy wykonywania określonych czynności zawodowych odpowiednio zabezpieczy interes przedsiębiorstwa oraz jego pracowników w razie zaistnienia szkody polegającej na popełnieniu błędu lub zaniedbania z tytułu wykonywania określonego zawodu.Na rynku mamy dostępne zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych (dla tych grup zawodowych, na które poszczególne przepisy prawa nakładają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej m.in.: lekarze, zarządcy nieruchomościami, adwokaci, brokerzy, inżynierowie), jak i ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych (tam gdzie nie ma obowiązku ubezpieczenia m.in.: geodeci, dziennikarze, informatycy).
W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych zakres odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia dla przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują akty prawne.Natomiastna warunkach dobrowolnych zawieramy ubezpieczenie dla pozostałych grup zawodowych oraz tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli ubezpieczenie na wyższą sumę gwarancyjną niż to wynika z poszczególnych rozporządzeń regulujących ubezpieczenia obowiązkowe.
Wykonywanie określonego zawodu czy też czynności zawodowych niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. Dlatego należy zastanowić się nad konsekwencjami tego, czym na co dzień się zajmujesz. Może się bowiem okazać, że z pozoru mała pomyłka będzie kogoś kosztować zdrowie, życie lub utratę majątku, a Ciebie nie będzie stać na pokrycie ewentualnych strat klienta.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – D&O (ang. Directors and Officers)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej D&O zawiera się na rzecz osób pełniących kluczowe funkcje w spółkach kapitałowych, spółdzielniach. Będą to nie tylko członkowie władz tego podmiotu, a więc zarządu, rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej, ale również inne osoby, które mają wpływ na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli prokurenci i osoby zarządzające np. dyrektorzy. Umowa ubezpieczenia OC członków zarządu powinna stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa, kierowanego przez ubezpieczonych menadżerów i kadrę zarządzającą.
W ubezpieczenie OC członków zarządu istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności: za szkody wyrządzone spółce oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim (wspólnikom, akcjonariuszom, wierzycielom).Przykładem szkód wyrządzonych spółce może być nadużycie zaufania, działanie na szkodę firmy, przekroczenie umocowania, złożenie fałszywego oświadczenia lub wprowadzającego w błąd czy też naruszenie praw pracowniczych. Natomiast przykładowe roszczenia ze strony inwestorów mogą być związane ze stratami powstałymi wskutek spadku wartości akcji, z błędami podczas fuzji czy przejęcia, ze sprzedażą aktywów po zaniżonej cenie czy też ze sporami pracowniczymi. Podsumowując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej D&O zadziała zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki.
Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia dla danego podmiotu, powinien nam zapewnić następujące świadczenia: pokrycie kosztów obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych, wypłatę odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody, ochronę dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych, pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego, wypłatę odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych, ochronę członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis, ochronę w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki, pokrycie grzywien i kar administracyjnych nakładanych na zarząd.
Popularność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu na polskim rynku wzrasta. Wiąże się to z korzyściami jakie niesie ze sobą sam zakres polis, ale również dlatego, że zwiększa ona swobodę przy podejmowaniu strategicznych decyzji w spółce i oczywiście pozytywnie wpływa na wizerunek spółki w oczach partnerów biznesowych.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.