Telefon   +48 790 483 607

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenie finansoweGwarancja zapłaty wadium (przetargowa)

Najpopularniejsza forma gwarancji ubezpieczeniowej. Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązanie gwaranta (towarzystwo ubezpieczeń) do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu. Okres ważności gwarancji zwykle jest niedługi i pokrywa się z okresem związania ofertą.
Zatem jeśli mamy zamiar startować w przetargach, warto ją wykupić . Przy dużych przedsięwzięciach wadium to często duże pieniądze, które do czasu rozstrzygnięcia przetargu muszą zostać zamrożone. Tymczasem zamiast gotówki, możemy przedstawić gwarancję ubezpieczeniową.Ponadto gwarancja wadium umożliwia przedsiębiorcy uczestniczenie w wielu przetargach równocześnie, bez angażowania własnych środków oraz podnosi prestiż startującego w przetargu i świadczy o jego solidności.
Składki minimalne już od 250 zł.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży czy dostawie towarów. Z reguły wnoszona jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i przeważnie obowiązuje od dnia zawarcia umowy lub chwili rozpoczęcia realizacji zlecenia do końca jego zakończenia + 30 dni na potwierdzenie przez beneficjenta, że umowa została należycie wykonana ( czas na odbiór przedmiotu umowy).Obowiązek jej wniesienia musi wynikać bezpośrednio z treści umowy.
Gorąco zachęcamy do korzystania z gwarancji kontraktowej, bowiem jest jedną z kilku, dopuszczalnych przez ustawę o zamówieniach publicznych, form składania przedmiotowego zabezpieczenia i stanowi doskonałą alternatywę dla formy gotówkowej.
Składka to kilka % od wartości gwarancji – każdorazowo indywidualnie negocjowana.
WAŻNE – ten rodzaj gwarancji może być również wystawiony w trakcie realizacji kontraktu. Jeżeli czas realizacji kontraktu nie przekroczył 50% wniesione zabezpieczenie np. w gotówce możemy zamienić na zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Chroni interesy inwestora, gdy nierzetelny kontrahent, któremu została przekazana zaliczka, wykorzysta ją niezgodnie z umową, nie rozliczy się z niej w należyty sposób lub w ogóle jej nie zwróci np. na skutek bankructwa.Zatem gwarancja zabezpiecza kwotę, która została przekazana wykonawcy na poczet wykonania kontraktu. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości wypłaconej zaliczki. W trakcie trwania gwarancji może ona ulec zmianie: zostać powiększona o odsetki lub zmniejszyć się w miarę postępu prac.
Gwarancja zwrotu zaliczki to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych realizujących zamówione dzieło. Umożliwia bowiem ona częściowe sfinansowanie realizacji zamówienia z nieoprocentowanych środków zewnętrznych pochodzących od zamawiającego, zastępuje inne, mniej dogodne formy zabezpieczenia i zwiększa wiarygodność finansową wykonawcy.
Składka każdorazowo indywidualnie negocjowana.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Stanowi formę zabezpieczenia interesu zamawiającego/inwestora. Gwarantuje ona w przypadku ujawnieniasię wad i usterekw realizowanym kontrakcie (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo – odbiorczym), że zostaną one właściwie i terminowo usunięte.
W związku z powyższym gwarancja ta jest zobowiązaniem gwaranta (towarzystwa ubezpieczeń) do zapłacenia określonej kwoty jeżeli po wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy okaże się, że sprzedana rzecz, wykonana praca mają wady fizyczne lub prawne, i nie zostaną one na żądanie beneficjenta usunięte przez podmiot zobowiązany do ich usunięcia lub naprawienia. Gwarancja usunięcia wad i usterek obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu umowy kontraktu do końca okresu gwarancji (rękojmi). Precyzyjne daty ramowe regulują zapisy w umowie kontraktowej, jednak co do zasady maksymalny okres na jaki jest udzielana gwarancja ubezpieczeniowa to okres 5 lat. Można ją zawrzeć po wydaniu rzeczy, przedmiotu prac kontraktowych, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego lub po jego podpisaniu, jeżeli gwarancja ma być wystawiana już w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Składka to kilka % od wartości gwarancji – każdorazowo indywidulanie negocjowana.

Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Ustawą o Usługach Turystycznych – każdy organizator i pośrednik turystyczny jest zobowiązany do ustanowienia finansowego zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna jest dokumentem akceptowanym przez wszystkie urzędy marszałkowskie
i zabezpiecza interes przedsiębiorcy turystycznego w sytuacji ogłoszenia przez niego niewypłacalności/upadłości. Beneficjentem gwarancji jest zawsze Marszałek Województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego. Gwarant (towarzystwo ubezpieczeniowe) w krytycznej sytuacji zapewnia:

  • zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Składka uzależniona jest od obrotu organizatora turystyki, zakresu działalności, wysokości i terminu przyjmowanych zaliczek na poczet przyszłej imprezy oraz sytuacji finansowej.

WAŻNE –dzięki gwarancji turystycznej uzyskujesz wpis do rejestru organizatorów turystyki, gwarancję sprowadzenia turystów do kraju w przypadku upadłości firmy oraz zwrot wpłat wniesionych przez klientów.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.