• Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) Najpopularniejsza forma gwarancji ubezpieczeniowej. Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium ...

  Najpopularniejsza forma gwarancji ubezpieczeniowej. Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązanie gwaranta (towarzystwo ubezpieczeń) do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiąże …


 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu

  Jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży czy dostawie towarów …


 • Gwarancja zwrotu zaliczki

  Chroni interesy inwestora, gdy nierzetelny kontrahent, któremu została przekazana zaliczka, wykorzysta ją niezgodnie z umową, nie rozliczy się z niej w należyty sposób lub w ogóle jej nie zwróci np. na skutek bankructwa.Zatem gwarancja  …


 • Gwarancja usunięcia wad i usterek

  Stanowi formę zabezpieczenia interesu zamawiającego/inwestora. Gwarantuje ona w przypadku ujawnienia się wad i usterekw realizowanym kontrakcie (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo – odbiorczym) …


 • Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Ustawą o Usługach Turystycznych – każdy organizator i pośrednik turystyczny jest zobowiązany do ustanowienia finansowego zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej …