dc - rolnicze

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha. W polisie powinny być ujęte wszystkie budynki wchodzące w skład takiego gospodarstwa. Ochroną objęte są mury i stałe elementy, zaś zakres ubezpieczenia wyszczególniony jest w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych i obejmuje ogień oraz inne zdarzenia losowe (m.in. powódź, huragan).


Ubezpieczenie OC rolników

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha. Zakres ochrony wyszczególniony jest w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych i obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa.


Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia budynków każdy Rolnik może wykupić dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie. Oprócz ruchomości znajdujących się w budynku mieszkalnym, ochrona może obejmować również wyposażenie budynków gospodarczych oraz przechowywane w nich ziemiopłody, a także ogrodzenie gospodarstwa. Zakres ubezpieczenia to ogień i inne zdarzenia losowe, a także kradzież z włamaniem i rozbój.


Ubezpieczenie agrocasco

Ochroną mogą być objęte maszyny rolnicze, m.in. kombajny, ciągniki rolnicze ładowarki, siewniki czy pługi. Zakres ubezpieczenia obejmuje: kradzież i rabunek, zderzenie z innym pojazdem, człowiekiem, zwierzęciem lub przedmiotem, a także zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku żywiołów (m.in. pożar, huragan, uderzenie pioruna).


Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Produkt ten zabezpiecza Rolnika przed stratami spowodowanymi śmiercią hodowanych zwierząt. Ochrona może obejmować wszelkie zwierzęta gospodarskie. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, jeśli z powodu choroby, żywiołu lub wypadku zwierzę padnie lub konieczny będzie jego ubój. Zawarcie tego ubezpieczenia jest obowiązkowe dla Rolników otrzymujących dopłaty z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo można rozszerzyć ochronę o koszty utylizacji zwłok zwierzęcia, a także szkody finansowe spowodowane utratą produkcji mleka bądź młodego przychówku.


Ubezpieczenie upraw

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć uprawy zbóż, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw, owoców i jagód. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku pożaru, powodzi, gradobicia, huraganu oraz przymrozków. Zawarcie tego ubezpieczenia jest obowiązkowe dla Rolników otrzymujących dopłaty z budżetu Unii Europejskiej. Osoby te mogą wnioskować o dotację na pokrycie części składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.