Zarówno przed zawarciem, jak i już w trakcie trwania polisy ubezpieczeniowej niejednokrotnie oczekujecie Państwo od swojego Doradcy wyjaśnień w kwestii zrozumienia niektórych pojęć zawartych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź też pomocy w zgłoszeniu szkody i uzyskaniu należnego odszkodowania czy zarejestrowaniu sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia. W odpowiedzi na tą, jakże ważną potrzebę stworzyliśmy Strefę Klienta, w której możecie znaleźć:

  • Podstawy prawne funkcjonowania instytucji ubezpieczenia w Polsce,

  • Objaśnienia pojęć pojawiających się często we wnioskach, polisach i ogólnych warunkach ubezpieczenia,

  • Wzory dokumentów niezbędnych zarówno w obsłudze ubezpieczenia, jak i w różnorodnych sytuacjach życia codziennego (np. sprzedaż auta, stłuczka na drodze itp.),

  • Informacje o zakresie świadczonej pomocy w zgłoszeniu szkody i uzyskaniu należnego odszkodowania.