Słownik

 • Bonus-malus – tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta

 • Doubezpieczenie – podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia; najczęściej doubezpieczenie dokonywane jest poprzez sporządzenie aneksu do umowy ubezpieczenia, albo (rzadziej) przez zawarcie nowej umowy ubezpieczenia.

 • Franszyza integralna – określona w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokości której świadczenie ubezpieczeniowe nie jest wypłacane, a powyżej której jest wypłacane w całości.

 • Franszyza redukcyjna – obniżenie wypłacanego odszkodowania o określoną kwotę lub procent sumy ubezpieczenia.

 • Indeksacja składki – w ubezpieczeniach na życie podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz odpowiednio składki o poziom odpowiadający inflacji.

 • Karencja – okres czasowy, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje lub nie jest udzielana w pełnym zakresie. Karencję stosuje się dla ryzyk, w przypadku których ubezpieczony może wiedzieć lub podejrzewać, że doszło już lub z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, np. ryzyko ciąży lub powodzi, kiedy nadchodzi fala powodziowa.

 • Konsumpcja sumy ubezpieczenia – stosowana przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych zasada, według której po wypłacie świadczenia suma ubezpieczenia obniżana jest o wysokość wypłaty; regułą jest możliwość doubezpieczenia za dopłatą dodatkowej składki.

 • Multiagencja ubezpieczeniowa – pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący działalność agencyjną na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń oraz wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 • Niedoubezpieczenie – zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia

 • Nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Musi to być zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane przyczyną zewnętrzną.

 • Ochrona tymczasowa – ochrona udzielana osobie, która złożyła wniosek ubezpieczenia na życie, jeszcze przed akceptacją tego wniosku przez ubezpieczyciela. Z reguły ochrona tymczasowa udzielana jest w ograniczonym w stosunku do ostatecznej umowy ubezpieczenia zakresie.

 • Polisa – dokument, zawierający umowę ubezpieczenia. Potwierdza przyjęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia.

 • Regres ubezpieczeniowy – roszczenie ubezpieczyciela przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, które przechodzi na tego ubezpieczyciela z dniem zapłaty odszkodowania.

 • Składka ubezpieczeniowa – kwota, należna ubezpieczycielowi za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.

 • Suma ubezpieczenia – wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć tej kwoty. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku. W ubezpieczeniu Auto Casco sumę ubezpieczenia można ustalić w wartości brutto lub netto – zawierającą lub nie zawierającą podatku VAT. Jeżeli auto służy tylko do prywatnego użytku, gdy nie jest rozliczane w firmie, powinniśmy zawrzeć umowę AC w wartości brutto, natomiast w odwrotnym przypadku powinniśmy przyjąć do ubezpieczenia wartość netto. Skutek: różnica w cenie składki bo podstawa obliczenia sumy ubezpieczenia może być wyższa albo niższa o 23% VAT-u co ma zasadniczy wpływ na tą cenę. Gdy jesteśmy VAT-owcami, auto służy nam do prowadzenia działalności gospodarczej, a ubezpieczymy je wg. wartości brutto to mamy czystą stratę bo po ew. szkodzie z każdego odszkodowania potrącany nam jest VAT

 • Szkoda całkowita – szkoda, w której przedmiot ubezpieczenia został utracony (np. skradziony), zniszczony albo uszkodzony w takim stopniu, że jego naprawa nie jest możliwa lub nie jest ekonomicznie opłacalna.

 • Szkoda częściowa – szkoda, w której przedmiot ubezpieczenia został uszkodzony tak, że jego naprawa jest możliwa i ekonomicznie opłacalna.

 • Szkoda – strata majątkowa, lub inna, powstała w wyniku wypadku losowego

 • Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i opłacająca składkę ubezpieczeniową.

 • Ubezpieczony – osoba, na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony może (ale nie musi) być jednocześnie ubezpieczającym, sam wówczas zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki.

 • Udział własny – część w każdej szkodzie, którą bierze na siebie ubezpieczony; wyrażany najczęściej procentowo, rzadziej kwotowo.

 • Wartość odtworzeniowa – wartość, na podstawie której kalkuluje się sumę ubezpieczenia mienia. Istotą ubezpieczenia na wartość odtworzeniową (tzw. wartość nową) jest uzyskanie odszkodowania za utracony przedmiot w wysokości adekwatnej do obecnej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Jeśli wybierzesz tę formułę ubezpieczenia, w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci Ci odszkodowanie, które będzie odpowiadało kosztom odtworzenia Twojego mienia.

 • Wartość rzeczywista – wartość, na podstawie której kalkuluje się sumę ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenie na wartość rzeczywistą stanowi podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania pomniejszonego o faktyczną amortyzację ubezpieczonego mienia. Oznacza to, że w przypadku utraty przedmiotu, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wartość technicznego zużycia mienia.